Kiedy uznaje się upadłość konsumencką?

Zadanie postępowania sądowego, jakim jest upadłość konsumencka, polega na oddłużeniu osoby fizycznej, nieprowadzącej jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Ogłoszenie jej stanowi rozwiązanie, którego główny cel stanowi jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli dłużnika. Z tej opcji korzysta coraz więcej osób fizycznych. Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości oraz kiedy się ją uznaje?

Na czym polega upadłość konsumencka i kto ją może ogłosić?

Co ważne, upadłość konsumencka ogłaszana jest przez sąd. Na podstawie całokształtu dowodowego oraz oceny sytuacji finansowej dłużnika instytucja ta ocenia, którym z wierzycieli dłużnik zostanie zobowiązany do zwrotu pieniędzy. Określa także kwestie umorzenia zobowiązań czy rozłożenia posiadanych długów na raty.

Upadłość konsumencką uznaje się w stosunku do dłużników, którzy popadli w niemożność terminowego spłacania swoich zobowiązań na skutek zdarzeń losowych (np. poważnej i długotrwałej choroby), a także na skutek swojego niedbalstwa czy świadomego i umyślnego działania. Wniosek o ogłoszenie jej mogą składać jedynie osoby fizyczne, które w momencie tej czynności nie prowadziły działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, że zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie stanowi podstawy do pozytywnego przyjęcia wniosku o upadłości konsumenckiej w Krakowie. To jedno z miast, gdzie liczba dłużników decydujących się na to rozwiązanie stale się zwiększa. Ważne jest także spełnienie warunku braku możliwości spłacania swoich zobowiązań pieniężnych w okresie ostatnich 3 miesięcy.  Dzięki nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej, od 2020 roku można przeprowadzić uproszczone postępowanie upadłościowe. Za jego sprawą cała procedura trwa do 1 roku kalendarzowego.

Jak ogłosić upadłość konsumencką – Kraków

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie stosownego wniosku oraz dokonanie opłaty skarbowej w wysokości 30 zł. Dokument może zostać dostarczony osobiście lub przez przedstawiciela (np. radcę prawnego bądź adwokata). Co więcej, wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć także wierzyciel.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty określające wszystkich wierzycieli dłużnika wraz z określonymi kwotami długów, zaległościami oraz terminami, kiedy powinny zostać spłacone. Warto zawrzeć także akty zgonu, wypowiedzenia umowy o pracę, dokumentację medyczną – czyli te dokumenty, których zadaniem jest udowodnienie pogorszenie sytuacji materialnej dłużnika. Po przyjęciu wniosku przez sąd zostaje wyznaczony termin posiedzenia, który z reguły odbywa się bez udziału stron.

Uznanie upadłości konsumenckiej jest najczęściej złożonym procesem i można podzielić go na kilka etapów:

  • rozpoznanie złożonego wniosku przez sąd (który może trwać do kilku miesięcy),
  • przeprowadzenie właściwego postępowania upadłościowego z udziałem syndyka,
  • ustalenie planu spłaty wierzycieli dłużnika.

Co ważne, jeśli dłużnik będzie niewypłacalny, a mienie, którym dysponuje, i które można upłynnić, nie wystarczy na całkowite zaspokojenie wierzycieli, sąd w postępowaniu może orzec o umorzeniu długów w całości lub w części.