Instytucje pomocy społecznej

Pomoc społeczna jako działalność skoncentrowana na poprawie jakości życia osób dotkniętych trudnymi sytuacjami życiowymi oraz dbająca o godność człowieka, realizuje swą misję za pomocą jednostek organizacyjnych takich jak organy administracji rządowej, samorządowej. Pomoc społeczna wykonuje swą działalność współpracując także z osobami prawnymi, fizycznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, które w statucie mają wpisany cel jakim jest działalność na rzecz osób znajdujących się w trudnych i kryzysowych sytuacjach życiowych.

Realizuje ona określone zadania, które wykonywane są zarówno na poziomie rządowym jak i samorządowym. Na poziomie samorządowym realizowana jest na szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Realizowana jest przez powołane do tego instytucje pomocy społecznej w postaci konkretnych jednostek organizacyjnych powołanych do tego celu. Na szczeblu gminnym są to na przykład Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, na szczeblu powiatowym na przykład Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Na szczeblu wojewódzkim realizowana jest w dwóch odrębnych postaciach: rządowej i samorządowej. Zadania z zakresu administracji rządowej pomoc społeczne realizuje za pomocą wydziałów polityki społecznej w urzędach wojewódzkich, natomiast zadania z zakresu administracji samorządowej wykonuje za pomocą Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pomoc społeczna udziela też wsparcia rodzinom i osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach poprzez pracę socjalną wykonywaną głownie przez pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny, którzy zatrudniani są w instytucjach zajmujących się pomocą społeczną. Pracownicy socjalni udzielają informacji o rodzajach pomocy, badają za pomocą wywiadu środowiskowego warunki bytowe rodziny. Pracownikiem, który również bezpośrednio uczestniczy w kontakcie z rodziną jest asystent rodzinny, którego zadaniem jest znalezienie rozwiązań w celu przezwyciężenia trudności między innymi poprzez pomoc w zdobyciu zatrudnienia, pomoc w nauczeniu czynności w gospodarstwie domowym, wychowaniu dzieci.

Instytucjami pomocy społecznej są także domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, domy dziecka, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska dla bezdomnych, noclegownie, ośrodki wsparcia. Pomoc dotyczy zarówno dzieci, młodzieży, osób dorosłych jak i osób starszych. Domy pomocy społecznej prowadzone są tak dla osób w wieku podeszły, chorujących na choroby przewlekłe: somatyczne i psychiczne, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, tak i dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie. Funkcjonują także ośrodki opiekuńcze, środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy.

Zauważyć więc można, że system instytucji pomocy społecznej jest szeroko rozbudowany i przeznaczony dla osób znajdujących się w różnych sytuacjach, na różnym etapie życia.

Dodaj komentarz